Tecto Arhitectura | FAGARAS PASSIVE GUEST HOUSE

FAGARAS PASSIVE GUEST HOUSE

TYPE:  PASSIVE GUEST HOUSE / tip: pensiune turistica pasiva

CLIENT / beneficiar: pensiunea fagaras

LOCATION: PORUMBACU DE SUS, SIBIU / locatie: porumbacu de sus, jud. sibiu

AREA: 535 SQM / suprafata: 535 mp

STATUS: building permit in progress / status: în curs de autorizare


LOCATED AT THE BASE OF THE NORTHERN SLOPE OF THE FAGARAS MOUNTAINS, THE SITE ENJOYS A GREAT VIEW OF IT. THE NATURAL ENVIRONMENT IS UNAFFECTED BY HUMAN PRESENCE SO THAT IS SHAPING A UNIQUE LANDSCAPE AND A PERFECT LOCATION FOR VACATION.

THE STRUCTURE WILL CONSIST OF LAMINATED WOOD PANEL WALLS AND BUILDING FRAMES. THERE ARE TWO TYPES OF COVERAGE: SLOPING ROOF AND FLAT ROOF TYPE GRASS . BOTH WILL BE MADE OF LAMINATED WOOD PANELS, PURLINS AND RAFTERS IN TIMBER. THE FLOOR ABOVE WILL BE MADE ​​OF MASSIVE WOOD SLAB.

THE PROPOSED CONSTRUCTION AIMS TO BE THE FIRST BUILDING PASSIVE FUNCTION OF TOURIST IN ROMANIA, CHARACTERIZED BY:

– MAIN COMMON SPACES (DINING ROOM, LIVING AREA, RECEPTION HALL) ARE ORIENTED SOUTH, COUNTING ON HEAT INPUT DURING WINTER AND PARTIAL SHADE IN SUMMER;

– THE PERCENTAGE OF GLAZING IS VERY HIGH ON THE SOUTH SIDE AND LESS HIGH SIDES E AND V, AND THE NORTH HAS BEEN MINIMIZED AS MUCH AS POSSIBLE;

– THE PROJECT HAS ADAPTED A SOLAR ENERGY SYSTEM – VENTILATION – THAT WILL PRODUCE THERMAL ENERGY FOR DOMESTIC HOT WATER AND HEATING WITHOUT EXCEEDING THE MAXIMUM ALLOWABLE BUILDING PASSIVE CONSUMPTION (15 KWH / SQM / YEAR). THE SYSTEM INCLUDES FIVE SOLAR COLLECTORS.

– USE WOOD JOINERY WITH TRIPLE INSULATING GLASS (WITH INSERTION OF INERT GAS) ENSURES AVOID THERMAL BRIDGES.

WARMING UP WILL BE DONE WITH TWO SYSTEMS – A HEAT PUMP SYSTEM (MAIN) AND A WOOD FUEL BOILER (RESERVE). HEATING INTERIOR SPACES WILL BE DONE BY UNDERFLOOR HEATING IN GROUND FLOOR AND WALL HEATING IN UPPER FLOOR. ENSURING THE NECESSARY FRESH AIR WILL BE CONTROLLED THROUGH A VENTILATION SYSTEM WITH HEAT RECOVERY FROM POLLUTED AIR. IN ADDITION IT WILL BE USED A SOLAR SYSTEM WITH FIVE SOLAR PANELS AND A HEAT STORE. FOR HOT WATER SOLAR COLLECTORS WILL USE FIVE (12,5 SQM) MOUNTED ON THE TERRACE THAT WILL PROVIDE ABOUT 80% OF DOMESTIC HOT WATER CONSUMPTION AND WILL MAKE A CONTRIBUTION TO 20% OF SPACE HEATING REQUIRED.


Situat la baza versantului nordic al Munţilor Făgăraş, amplasamentul se bucură de o privelişte deosebită asupra acestuia.

Cadrul natural înconjurător este neafectat de prezenţa umană, astfel că se conturează un peisaj unic şi o locaţie desavarşită pentru vacanţă.

Suprastructura va fi formată din pereţi din panouri lemn masiv stratificat şi rame din lemn de construcţie îmbinat în dinţi. Există două tipuri de acoperire: Acoperiş tip şarpantă şi acoperiş tip terasă înierbată. Ambele vor fi realizate din panouri din lemn masiv stratificat, pane şi căpriori din lemn de construcţie îmbinat în dinţi.  Planşeul peste parter va fi realizat din plăci masive din lemn stratificat.

Construcţia propusă îşi propune să fie prima construcţie PASIVĂ cu funcţiunea de PENSIUNE TURISTICĂ din România, caracterizată de:

– spaţiile principale comune (sala de mese, zona de zi, holul de primire) sunt orientate către Sud, mizându-se pe aportul termic în perioada de iarnă şi pe umbrirea parţială pe timp de vară;

– procentul de vitrare este foarte mare pe latura de Sud şi mai puţin mare pe laturile E şi V, iar pe Nord a fost minimizat cât mai mult cu putinţă;

– în cadrul proiectului a fost adaptat un sistem energetic solar – ventilaţie – termic ce va produce energia pentru apa caldă menajeră şi încălzire fără a depăşi consumul maxim admis pentru construcţiile pasive (15 KWh/mp/an). Sistemul va include şi 5 colectoare solare.

– utilizarea tâmplăriei din lemn stratificat cu geam triplu termoizolant (cu inserţie de gaz inert între foile de geam) asigură evitarea punţilor termice.

Încălzirea se va realiza cu două sisteme – o pompă de căldură (sistem principal) și o centrală termică pe combustibil lemn (rezervă). Încălzirea spaţiilor interioare se va face prin pardoseală în spaţiile din parter şi încălzire prin perete în spaţiile din etaj. Asigurarea aerului proaspăt necesar se va realiza controlat,  printr-un sistem de  ventilare cu recuperarea căldurii din aerul viciat. Suplimentar va fi folosit un sistem solar cu 5 panouri solare şi un stocator de căldură. Pentru apa caldă menajeră se vor folosi 5 colectoare solare (12,5mp) montate pe terasă ce vor asigura circa 80% din consumul de apă caldă menajeră şi vor aduce un aport la încălzirea spaţiilor de 20% din necesar.